نمای بیرونی ارگ کریمخان زند شیراز

>> ۱۳ بهمن ۱۳۸۷
کاشیکاری سر در ورودی که صحنه ی نبرد رستم و دیو سپید را می نمایاند:Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

بالا