پاییز (دو)

>> ۱۳ آذر ۱۳۸۸


Read more...

پاییز (یک)

شکل و وضع این درخت برام جالب بود. به همین خاطر ازش عکس گرفتم:


نیمه ی سمت راست این درخت بیشتر از نیمه ی سمت چپ برگ هاش ریخته. و همین نشون می ده که باد پاییزی برگ ریز از اون سمت بیشتر بهش می وزیده.
کاش می شد بعد از یه برف حسابی هم ازش عکس بگیرم ببینم اون موقع هم باد از همین جهت بهش می خوره یا نه! در اون صورت سمت راستش باید برف بیشتری بشینه. این طور نیست؟

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

بالا